อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนตลาดสุรศักดิ์

อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนตลาดสุรศักดิ์

เมื่อเวลา 09.30 น. (31มี.ค.64) นายมะลิ กลั่นด้วงนายกอบต.เขาคันทรง สั่งการให้นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง นำข้าราชการอบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ“เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. นายเจริญพร แก้วสุมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 และประชาชน กลุ่มเพื่อนอาสาตำบลเขาคันทรง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนตลาดสุรศักดิ์ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง ตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนชาวไทย และพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีความหมายของ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” คือ“ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญา ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ”….ปราโมทย์/รายงาน

Related posts