อุทัยธานี-โครงการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ลุ่มน้ำสะแกกรัง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี-โครงการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ลุ่มน้ำสะแกกรัง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 31 มี.ค.64 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 พร้อม นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.จงกล จงวิไลเกษม ผู้จัดการโครงการ การจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี และ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นายปรีชา สุขกล่ำ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ. ศ. 2561 ได้กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำผังน้ำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ ขณะนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน)บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำลุ่มน้ำป่าสักแล้วเสร็จจึงจัดการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำจากผลการรันแบบจำลองน้ำท่วมทำให้ทราบพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ เป็นการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการตรวจสอบค่าพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิด จริงหรือไม่ ทั้งระดับความลึกน้ำท่วม ขอบเขตน้ำท่วมและระยะเวลาน้ำท่วม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำหนดว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่น้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง และพื้นที่ลุ่มต่ำในผังน้ำ รวมทั้งเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

 

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

 

 

 

 

Related posts