เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำปาง-เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ เวลา 09.00 น.วันที่ 12 ก.พ. 2567 ที่ จ.ลำปางผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ต ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อ การแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนางสุพรรณีฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนายธนารัฐ สายเทพ นอภ.เมืองลำปาง นายวิทยา วงค์ชมภู นายก อบต.บ่อแฮ้ว คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ฯ เข้าร่วมพิธี โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอก วัดป่าเหียง วัดท่าล้อ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ต.บ่อแฮ้วและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ามารียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบนจิตสำนึกที่ว่า”เศรษฐกิจคู่กับจิตใจ” ทั้งเป็นแหล่งศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาจิตใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา จัดตั้งตลาดสาธิตการจัดหา พืชผัก และอาหารปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม และในชุมชน

โดยเน้นกิจกรรมหลักคือ การปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ นำสารชีวภัณฑ์มาใช้กำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบ smart farm ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม โดยการดำเนินภายใต้ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารจากครัวเรือน ขยะน้ำมาทำปุ๋ยเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องด้วยสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน คนในสังคมยึดความเจริญด้านวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะขาดศีลธรรม ก่อให้เกิดทุกข์ต่างๆ เช่น ทุกข์จากสรีระร่างกายที่ต้องเจ็บป่วย ทุกข์จากการประกอบอาชีพ ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน และทุกข์จากกิเลส มีความโลภ ความโกรธและความหลง หากไม่ระมัดระวังก็ทำให้มีทุกข์เพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางและ อบต.บ่อแฮ้วอ.เมืองลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าวขึ้น.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts