โรงเรียนบ้านหลักร้อยเมืองโคราช จัดกิจกรรมเดินทาไกล ปลูกจิตสำนึกเรารักชาติ

โรงเรียนบ้านหลักร้อยเมืองโคราช จัดกิจกรรมเดินทาไกล ปลูกจิตสำนึกเรารักชาติ

ที่โรงเรียนบ้านหลักร้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ดร.สามารถ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย เป็นประธานปล่อยแถวการเดินทางนักเรียนชั้นประถมปี1และ3 กิจกรรมลูกเสื้อสำรอง ณ.ค่ายโกเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 159 คนและคณะครูผู้ควบคุมดูแลกองลูกเสือสำรองจำนวน 22 คน โดยใช้ระยะทางรอบค่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ คือ เดินทางไกล ฐานเงื่อนสามัคคี ฐานบันไดลิงท่องกฎ คำปฏิญาณ ฐานอนามัยดีมีความสุข ฐานธรรมชาติสร้างสรรค์ ฐานทักษะลูกเสือ และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือในแต่ละหมู่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุข

ดร.สามารถ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูผู้ควบคุม โดยได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มี 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ

2. มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

ซึ่งในส่วนของกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะปลูกฝังให้นักเรียน มีความเคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวที รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ นำไปสู่การเป็นคนดีของสังคม จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ นครราชสีมา

Related posts