จันทบุรี แถลงข่าวการดำเนินคดีเข้มเกี่ยวกับทุเรียนอ่อน

จันทบุรี แถลงข่าวการดำเนินคดีเข้มเกี่ยวกับทุเรียนอ่อน

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อม พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี , ป้องกันจังหวัดจันทบุรี ,หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินคดี เกี่ยวกับทุเรียนอ่อน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี…

 

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ฤดูการผลิตปี 2564 เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออก และร้านค้าปลีกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีจำหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งนี้ให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และในห้วงที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับทุเรียนด้อยคุณภาพในหลายพื้นที่ ดังนี้..คือ 1. พื้นที่สภ. ท่าใหม่ 2. พื้นที่สภ.เมืองจันทบุรี 3. พื้นที่สภ. นายายอาม โดยทุเรียนที่ได้คุณภาพและมีมาตราฐานนั้น จะต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักค่ามาตราฐานต้องไม่น้อยกว่า 27% ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดจันทบุรีได้มีมาตราการเข้มในการกวดขันจับกุม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแน่นอน โดยผู้ที่ตัดหรือจำหน่ายทุเรียนอ่อนจะมีความผิดทางอาญาอีกด้วยตามป. อาญา มาตรา 271 “ขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือ ปริมาณของนั้น อันเป็นเท็จและเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น” ซึ่งมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts