อยุธยา -อำเภอบางปะอินจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอินและชุมนต่อเนื่อง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 2

อยุธยา -อำเภอบางปะอินจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอินและชุมนต่อเนื่อง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะอิน(หลังเก่า) นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอินและชุมนต่อเนื่อง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 2 โดยมีนายทศพร ยะสืบ วิศวกรโยธาสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ผู้แทนกรมโยธาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้คณะผู้ศึกษาจะได้นำประเด็นข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปุรงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย พ.ศ.2554 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดพระนคร กรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกที่ปรึกษาและลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา คือบริษัท วอเตอร์ คีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 11 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษา สำรวจ และออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางปะอินและชุมชนต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการขึ้น เพื่อแนะนำโครงการโดยนำเสนอขอบเขตของการศึกษาขั้นตอนการคำเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ รวมทั้งผลการออกแบบขั้นต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ นำกลับไปปรับปรุงและทำการสำรวจศึกษาในรายละเอียดต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts