สว.เสรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ” การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ ” ของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภา

สว.เสรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ” การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ ” ของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภา


*****วันที่ 29 มีนาคม 2564 อาจารย์เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการระดมความคาดหวังการเมืองวิถีใหม่ เปิดการสัมมนา ” การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ ” จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ อาคารสัมมนา โรงแรมลักช์ บูติค จังหวัดนนทบุรี
*****นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป โฆษกกรรมาธิการกล่าวรายงาน และนายบรรหาร บุญเขต อนุกรรมาธิการและประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ ซึ่งเห็นสมควรเน้นการสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเมืองเชิงคุณธรรมและจริยธรรม การเมืองเชิงจิตอาสา และเป็นการเมืองของสุภาพชน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง และส่งเสริมให้เกิดนักการเมืองวิถีใหม่ คือผู้อาสาทำงานการเมืองโดยเสียสละ มุ่งมันนำความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของตนมารับใช้ประชาชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนและไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิด
*****ในหลักสำคัญการเมืองวิถีใหม่ หากได้ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย ก็จะเป็นการสร้างกลไกที่สำคัญในการเผยแพร่หลักการสำคัญของการเมืองวิถีใหม่เบื้องต้นอย่างกว้างขวาง และเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องให้ยั่งยืนสืบไป
*****การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ประสบการณ์หลากหลายอาชีพ เช่น อดีตข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ สื่อมวลชน ภาคกลางและภาคตะวันออก มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการเมืองที่มีคุณภาพ และคุณธรรมครอบคลุมทั้งประเทศ ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. เพื่อจุดประกายแนวคิดการเมืองวิถีใหม่ ร่วมปฏิรูปการเมืองให้กับเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ และ 3. บูรณาการหลักประชาธิปไตยชุมชน ประชาธิปไตยท้องถิ่น และประชาธิปไตยตัวแทน เพื่อพัฒนาการเมืองไทยอย่างยั่งยืน
***** ในรูปแบบการสัมมนา มีแบบบรรยาย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการเมืองวิถีใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาการเมืองวิถีใหม่ไปด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
***ภาพ/ข่าว โดย ภัทรพล มานะสร้าง/ทีมข่าว นสพ.อรัญนิวส์/นสพ.พลังประชารัฐ/บูรพาทีวีออนไลน์ โดย สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Related posts