สระแก้ว/GIT เดินหน้าโครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก “Kick-Off จังหวัดสระแก้ว”

สระแก้ว/GIT เดินหน้าโครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก “Kick-Off จังหวัดสระแก้ว”

*****เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับและสร้างแบรนด์ อาจารย์ปัญญ์ปภพ วนาประเสริฐศักดิ์ ผู้เชียวชาญด้านการถ่ายเครื่องประดับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

*****นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ดำเนินโครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก รวมถึงพัฒนาให้เป็นฐานการผลิต แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ตลาดซื้อขายพลอยมาตรฐาน และเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสถาบันได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “รังสรรค์เครื่องประดับด้วยนวัตกรรม และการตลาดด้วย Photo Marketing”

*****โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก” ณ โรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ชาวสระแก้วได้สำผัดกับอัญญมณีที่สวยงามมาสู่ชาวสระแก้ว

*****นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า “GIT จัดการฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 200 จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว โดยเน้นกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นักออกแบบ ช่างฝีมือ บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นิสิต-นักศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะที่ 1 หัวข้ออบรมประกอบด้วย “What happens next in jewelry design?” หัวข้อ“เทคนิคการผลิตและการรังสรรค์วัสดุทดแทนโลหะมีค่า” และ “workshop ยุทธวิธีการตลาดด้วยภาพถ่าย Photo Marketing ง่ายๆ ด้วยตัวคุณ” ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการผลิตสินค้าเครื่องประดับแบบใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

*****อาจารย์ปัญญ์ปภพ วนาประเสริฐศักดิ์ ผู้เชียวชาญด้านการถ่ายเครื่องประดับ กล่าวว่า สำหรับการอบรมในระยะที่ 2 จะจัดในเดือนพฤษภาคม 2564 มุ่งเน้นรูปแบบการอบรมที่เข้มข้นขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะผลักดันธุรกิจของตนให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนารูปแบบสินค้าการทำแผนธุรกิจอย่างมีระบบ และหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านรูปแบบเครื่องประดับ (จันทบุรี และตราด) และกลุ่มจังหวัดที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องสินค้าที่จำหน่าย อาทิเช่น เครื่องประดับทอง – เงิน (สระแก้ว)สถาบัน เร่งเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น ภายใต้โครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก และจะช่วยผลักดันบุคลลากรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาคตะวันออกให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

***ภาพ/ธีระ แสงสุรเดช /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

Related posts