ชุมพร ปฏิบัติการส่งชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการออกตรวจแนะนำสถานบริการ

ชุมพร ปฏิบัติการส่งชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการออกตรวจแนะนำสถานบริการ

จังหวัดชุมพร โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ออกตรวจตรา แนะนำ ตักเตือน และดำเนินการตามกฎหมายกับสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ เพื่อป้องปรามมิให้กระทำความผิด โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักจัดหางานจังหวัดชุมพร สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชุมพร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่

โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง จังหวัดชุมพรจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการออกตรวจตราแนะนำ ตักเตือนและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้การประกอบกิจการเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ จึงได้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ ห้ามนำอาวุธและยาเสพติดเข้าไปในสถานประกอบการ ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป อีกด้วย//ประสิทธิ์ ลีหคุณากร/ชุมพร

Related posts