นายอำเภอภูสิงห์เปิดธรรมนูญตำบลไพรพัฒนา”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข”

นายอำเภอภูสิงห์เปิดธรรมนูญตำบลไพรพัฒนา”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข”


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ และพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูหิงห์ (ธ) ได้เป็นประธานเปิดธรรมนูญตำบลไพรพัฒนา”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข” โดย นายถนัด สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน วัด ผู้นำท้องที่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในเขตตำบลไพรพัฒนาอยู่ดีมีสุขต่อไป
นายถนัด สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา จึงร่วมมือภาคีเครื่อข่ายประกอบด้วย องค์การบริการส่วนตำบลไพรพัฒนา โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนและอาสาสมัครตำบลไพรพัฒนา จึงร่วมกันสร้าง”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข”ขึ้น โดยปรัชญาพัฒนา คือ”ไพรพัฒนาตำบลสะอาด สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ปลอดยาเสพติด การศึกษาดีมีคุณธรรม ปลอดภัย อาชีพ รายได้ ใช้ชีวิตพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและในการดำเนินงานใช้กระบวนการจัดการปัญหาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ ร่วมคิด วางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ผ่านธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข เพื่อสร้างฝันให้ชุมชนไพรพัฒนา อยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูหิงห์ (ธ) ประธานมูนิธิหลวงปู่สรวง ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรพัฒนา ประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท รถเข็นนั่งผู้พิการจำนวน 3 คัน 15,000บาท รถเข็นนั่งพิเศษ จำนวน 4 คัน 30,000 บาท วอส์คเกอร์ 4 ตัว 4,000 บาท และฟู่นวม 4 ผืน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 89,000 บาท ด้วย

*************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ศรีสะเกษ

Related posts