เบตง ผู้ลงสมัครรับเลิอกตั้งต่างแห่ขอบคุณประชาชน เบตง ผู้ลงสมัครรับเลิอกตั้งทั้งที่ได้และไม่ได้ต่างแห่ขอบคุณประชาชนที่มอบคะแนนเสียงให้

เบตง ผู้ลงสมัครรับเลิอกตั้งต่างแห่ขอบคุณประชาชน
เบตง ผู้ลงสมัครรับเลิอกตั้งทั้งที่ได้และไม่ได้ต่างแห่ขอบคุณประชาชนที่มอบคะแนนเสียงให้


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 มี.ค.64 นายสกุล เล็งลัคน์กุล หรือโกตุ้น ผู้ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ในการเลือกนายกเทศมนตรีเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ได้นำลูกทีมพร้อมทีมงานขึ้นรถแห่ไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเบตง และบางช่วงก็เดิน เพื่อขอบคุณ พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ที่มอบความไว้ใจลงคะแนนให้ จนทำให้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ซึ่งได้คะแนนจำนวน 4,177 คะแนน และยังสามารถนำลูกทีมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองเบตงเข้ามาเป็นสมาชิกเทศบาลเมืองเบตงได้ อีก จำนวน 9 คน
นายสกุล เล็งลัคน์กุล ได้กล่าวขอบคุณชาวบ้าน ที่ได้มอบคะแนนให้และเลือกตนให้เข้ามาพัฒนาเมืองเบตง เรื่องที่ต้องเร่งทำคือ ต้องทำตามนโยบายของทีมที่ได้พูดไว้กับพี่น้องประชาชน คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างเมือง และจะทำให้รวดเร็วที่สุด
สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองเบตงและผลการเลือกนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ได้มีการติดประกาศขึ้นบอร์ดไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
โดยลำดับที่ 1. นายสกุล เล็งลัคน์กุล หมายเลข 3 ได้คะแนน 4,177 คะแนน
ลำดับที่ 2. นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ หมายเลข 3 ได้คะแนน 3,674 คะแนน
ลำดับที่ 3. นายซาบรี แดเมาะ หมายเลข 1 ได้คะแนน 2,409 คะแนน
ลำดับที่ 4. นางภรกัญ เลิศทรัพย์บวร หมายเลข 14 ได้คะแนน 2,091 คะแนน
ส่วนผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง อย่างไม่เป็นทางการ มีดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1.
ลำดับที่ 1. นายอัสมี ดาพะมิ หมายเลข 12 ได้คะแนน 1,530 คะแนน
ลำดับที่ 2. นางฟาตีเม๊าะ มะหะหมัด หมายเลข 3 ได้คะแนน 1,502 คะแนน
ลำดับที่ 3. นายอับดุลการีม บาฮา หมายเลข 15 ได้คะแนน 1,364คะแนน
ลำดับที่ 4. นายภูริวัฒน์ เงินสยาม หมายเลข 5 ได้คะแนน 1,327คะแนน
ลำดับที่ 5. นายธวัชชัย กองวัฒนศิลป์ หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,320 คะแนน
ลำดับที่ 6. นายอิสมาแอ สาเลง หมายเลข 6 ได้คะแนน 1,208 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2.
ลำดับที่ 1. นายชาตรี สะมะแอ หมายเลข 16 ได้คะแนน 1,304 คะแนน
ลำดับที่ 2. นายวรชัย ชัยพิชญากุล หมายเลข 3 ได้คะแนน 1,210 คะแนน
ลำดับที่ 3. นายเดช มงคลวัฒนศิริ หมายเลข 18 ได้คะแนน 1,165 คะแนน
ลำดับที่ 4. นายมาหะมะรอซี มะตารู หมายเลข 7 ได้คะแนน 1,126 คะแนน
ลำดับที่ 5. ร.ต.ท.โกศล ปิ่นเพชร หมายเลข 17 ได้คะแนน 1,034 คะแนน
ลำดับที่ 6. ร.ต.ต.สมศักดิ์ รอเซะ หมายเลข 19 ได้คะแนน 1,012 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3.
ลำดับที่ 1. นายสามารถ ทับทวี หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,149 คะแนน
ลำดับที่ 2 . นายเทอดศักดิ์ ปักษาวัน หมายเลข 23 ได้คะแนน 1,087 คะแนน
ลำดับที่ 3. นางจำนงค์ สุเนย์ หมายเลข 5 ได้คะแนน 1,027 คะแนน
ลำดับที่ 4. นายพงษ์ศักดิ์ แซ่เจน หมายเลข 18 ได้คะแนน 956 คะแนน
ลำดับที่ 5. นายฉันทพัฒน์ ศรีสุขโรจน์ หมายเลข 15 ได้คะแนน 952 คะแนน
ลำดับที่ 6. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม เวียงทองหมายเลข 16 ได้คะแนน 855 คะแนน
โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จำนวน 19,448 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงคนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 12,993 คน จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 19,820 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 12,993 บัตร จำนวนบัตรดี 12,351 บัตร จำนวนบัตรเสีย 309 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 333 บัตร และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 6,827 บัตร
ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน คือวันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้
กล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ขทร.ยะลา รหัส 7105 โทร 0810920129
ภาพถ่ายเอง
บรรยายภาพ : นายสกุล เล็งลัคน์กุล ผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ในการเลือกนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นำลูกทีมแห่ขอบคุณประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเบตง

Related posts