สระแก้ว-รมช.สธ. เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สนับสนุนความพร้อมการดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จ.สระแก้ว

สระแก้ว-รมช.สธ. เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สนับสนุนความพร้อมการดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จ.สระแก้ว


*****เมื่อเวลา10.00 น. วันนี้ (29 มี.ค.64) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ให้การต้อนรับหลังจากนั้นแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินและความเป็นมาของของโรงพยาบาลว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชในเขตภาคตะวันออก รองรับการดูแลรักษาและฟื้นผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในเขตสุขภาพที่6 และยังมีบทบาทในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งนอกและในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ผู้มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย ผู้ประสบเหตุสะเทือนขวัญ เป็นต้น สนับสนุนหน่วยบริการเครือข่ายให้มีมาตรฐานและส่งต่อเมื่อเกินศักยภาพได้อย่างปลอดภัย
*****ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนของโรงพยาบาล ในขณะนี้ได้เพิ่มการดูแลแบบ Respite care เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นซ้ำบ่อยและไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ เพื่อให้สามารถกลับสู่สังคม ลดภาระญาติ และเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีและการรักษาจิตเวชทางเลือกเพื่อวิจัยและพัฒนาการรักษาควบคู่ไปกับแผนปัจจุบัน ได้แก่ การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(TMS)ในผู้ป่วยซึมเศร้า อาชาบำบัดในเด็ก กัญชาทางการแพทย์ อาชีวะบำบัดและกิจกรรมบำบัด เป็นต้น และในช่วงระบาดของสถานการณ์โรค COVID-19 นี้ โรงพยาบาลให้ดำเนินการภายใต้ระบบ new normal psychiatric service มีการเปิดบริการ ARI Clinic และ Cohort ward เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มความมั่นใจของผู้รับบริการในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
*****ต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จ.สระแก้ว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 125 คน ให้การต้อนรับ
*****ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โดยเยี่ยมชมนิทรรศการและเยี่ยมชมตลาดนัดสีเขียว ณ ศาลาปันสุข ซึ่งตลาดนัดสีเขียวเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ 112 ครอบครัว ที่โรงพยาบาลลงนามความร่วมมือการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล ขับเคลื่อน ผลิตอาหารที่ปลอดสารเคมี ยาฆ่าแมลง ในแนวคิด เกษตรกรปลอดโรค และ ผู้บริโภคปลอดภัย โดยเป็นความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เกษตรจังหวัดสระแก้ว มูลนิธิเอ็มโอเอ สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ มีรายได้ ที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งต่อไป และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ที่มารอต้อนรับที่อาคารผู้ป่วยนอก
*****หลังจากนั้น รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การพัฒนาศักยภาพและแผนการขยายบริการในอนาคต, การบริหารจัดการโควิด-19 และNew Normal service, โครงการ 3 หมอ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
***ภาพ/ธีระ แสงสุรเดช/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts