ส.ปชส.ชลบุรี จัดกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าวสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผ่านการจัดประชุมออนไลน์

ส.ปชส.ชลบุรี จัดกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าวสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผ่านการจัดประชุมออนไลน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี (ส.ปชส.ชลบุรี) ร่วมจัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ผ่านการจัดประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Video Conference

วันนี้ (29 มีนาคม 2564) ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวในจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ผ่านการจัดประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Video Conference จากห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 76 จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ให้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) รวมทั้งการรับทราบแนวปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ จากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่งต่อถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , การกล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , กิจกรรม “โฆษก…บอกเล่า” และ “ประชาสัมพันธ์จังหวัด…บอกต่อ” และในช่วงบ่าย เป็นการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักโฆษก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมประชาสัมพันธ์

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts