อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน  

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยา เด็ก เยาวชน และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ครั้งที่ ๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Streaming โดยมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

    การนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร.สุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง จำนวนกว่า ๑๓๗ คน และผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบ ทั่วราชอาณาจักร ผ่านระบบ Streaming ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts