ชวนสนับสนุนผลผลิตการเกษตรและข้าวปลอดสารพิษกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี เขตลาดกระบัง

ชวนสนับสนุนผลผลิตการเกษตรและข้าวปลอดสารพิษกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี เขตลาดกระบัง

 

(27 มี.ค. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตในโครงการ “ขุมทองโมเดล” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตวิถี เขตลาดกระบัง พร้อมร่วมเกี่ยวข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ กข 79 โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.ปุญณัฐส์ นำพา ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตวิถี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบัง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการฯ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย เกษตรกรและชาวชุมชนวัดราชโกษา ร่วมพิธี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาวกรุงเทพฯ พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกร การส่งเสริมให้องค์กรภาคเกษตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเน้นการพึ่งพาตนเอง กรุงเทพมหานครขอชื่นชมในความตั้งใจและขอบคุณวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตวิถี ที่ได้จุดประกายและให้ความสำคัญในการผลิตข้าวปลอดภัย รวมถึงแปรรูปข้าวสารปลอดภัยจากสารพิษเพื่อให้คนขุมทองได้บริโภคข้าวในพื้นที่ นอกจากนี้ยังวางแผนการผลิตและแปรรูปข้าวให้รองรับการขยายพื้นที่การผลิตในอนาคตด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนและประสานหน่วยงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมส่งเสริมการตลาดให้สามารถจำหน่ายผลผลิตของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้คนกรุงเทพฯ ได้ภาคภูมิใจว่าจะได้บริโภคข้าวที่ดีไม่มีสารพิษ และเป็นข้าวคุณภาพจากเกษตรกรในกรุงเทพฯ

 

สำหรับข้าวแปลงนาสาธิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี ตั้งอยู่บนพื้นที่ปลายสุดเขตด้านตะวันออกของเขตลาดกระบัง ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 7.840 ไร่ มีประชากรประมาณ 170 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงขุมทอง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนาข้าว เลี้ยงปลา ทำสวนไม้ผล และปลูกพืชผัก ด้วยเหตุนี้ประชาชนกลุ่มหนึ่งจึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ “ชุมทองโมเดล” โดยร่วมคิดจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ใช้รูปแบบ “ไร่นาสวนผสมในชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี” เป็นรูปแบบโครงงานนำร่องในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณพื้นที่ของสมาชิกด้านหลังที่ทำการชุมชนวัดราชโกษา ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างแขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ชานกรุง เน้นความเป็นเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากปลูก สู่แปร และปรุง อันจะก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Related posts