Node Flagship จันทบุรี จัดเวทีเชิงปฏิบัติการ การค้นหาชุมชนเป้าหมาย ปี2564

Node Flagship จันทบุรี จัดเวทีเชิงปฏิบัติการ การค้นหาชุมชนเป้าหมาย ปี2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องจุลมณี3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ร.ต.ต.ดร.ปัญญา กระทุ่มเขต ประธาน Node Flagship จันทบุรี โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และค้นหาชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อขอทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการของ สสส. 4 ประเด็น คือ 1.ประเด็นอาหารปลอดภัย (การปลูกข้าวปลอดสารเคมี) 2. ประเด็นอาหารปลอดภัย (การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 3.ประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 4.ประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งมีการ อธิบายถึงการเขียนข้อเสนอโครงการ การเรียนรู้บันใดผลลัพธ์โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Related posts