จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
(เวลา 17.30 น.)

ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายความมั่นคง ปกครอง ตำรวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นไปตามที่รัฐบาล ด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บ่อนการพนัน การครอบครองและพกพาอาวุธปืน สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและอาชญากรรมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอีก 9 อำเภอ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมทั้ง บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ โดยกำหนดเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการทำงานเชิงรุก โดยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ทุกคน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังความสามารถ การปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ รัดกุม ทุกขั้นตอนและต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts