อบรมดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 จัด ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานหลักสูตร “การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางถนอมจิต แก้วเกื้อ ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต 9 ร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห (หน่วยฝึกอบรม)ทำพิธีเปิด โครงการ”ฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน” หลักสูตร”การอบรมดับเพลิงขั้นต้น” ในวันนี้ และหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสอดรับกับแนวคิดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน รวมทั้ง สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองคลองแห มาร่วมให้ความรู้ มีพนักงานจากบริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด จำนวน 55 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

Related posts