ตรวจประเมินตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2564

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ตรวจประเมินตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2564

………………………………………………………..

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2564 ของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะฯเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร 2. ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง 3. ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ/ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสตว์ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อให้คะแนนคัดเลือกเข้ารับรางวัลในระดับจังหวัด ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจประเมินฯครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายอำเภอและสมาชิก/เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯทุกแห่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่ฟุ่มเฟือย พอประมาณ มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยกรมการปกครองได้กำหนดให้จังหวัดมุกดาหารดำเนินการคัดเลือก ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ เพื่อเข้ารับรางวัลในระดับจังหวัด แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ , รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ,และรางวัลชมเชย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด

 

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ต่างเข้าใจและพร้อมใจกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต แม้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ชาวมุกดาหารเราไม่ขาดแคลนอาหาร สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีอาหารการกินเพียงพอ แม้ว่ารายได้จะลดลงบ้างก็ตาม…

*****************************************

ภาพ/ข่าว ชรายุทธ

เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน

Related posts