สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอตรอน เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2

สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอตรอน เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2566

ที่วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานฝ่านสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และอ่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย โดยมีพระราชวิชิรากร (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้
ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 9/2566 แต่งตั้งให้พระมหามงคล กตปุญโญ วัดธรรมาธิปไตยอายุพรรษา 64 ,43 วิทยฐานะ ป.ธ.7 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตลอดระยะเวลา พระมหามงคล กตปุญโญทำหน้าที่ เป็นเจ้าคณะอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา มาจากการที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทางด้านพระผู้บังคับบัญชาจึงนำมาพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว เพราะมองเห็นความสามารถที่จะสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา

     นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts