#รวมพลังจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะบริเวณพื้นที่รอบอาคารสถานศึกษา รวมถึงปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในการส่งเสริมการทำความดี และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน

Related posts