ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพ ประจำปี 2566 ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

พันโท โสภณ เชี่ยววานิช ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วยคณะนายทหาร กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ณ บ้านพักอาศัยของบุตรกำลังพล ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล เพื่อให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษของหน่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของกองทัพบก พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 อย่างใกล้ชิด

Related posts