ผู้ว่าราการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการแถลงผลการดำเนินการ 12 เป้าหมายร่วม บริหารราชการและพัฒนาจังหวัด ปี 2566

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ที่โรงแรมต้นทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการดำเนินการตามการพัฒนาจังหวัด 12 เป้าหมายร่วม บริหารราชการและพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เครื่องมือให้ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการ การดำเนินงานและพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายรัฐบาล เป้าหมายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามภารกิจของส่วนราชการ เป้าหมายเชิงพื้นที่ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ชึ่งผลการขับเคลื่อนมาครบ 12 เดือน ผลการดำเนินการทุกตัวชีวัดสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
โดยตัวชี้วัดหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

1.เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย

2.เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.จังหวัดสะอาด

4.เมืองสิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์

5.การบริหารจัดการน้ำ

6.เมืองผลไม้คุณภาพ เกษตรปลอดภัย

7.อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365 วัน

8.เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต

9.เมืองแห่งการค้าชายแดน

10.จังหวัดคุณธรรม

11.การบริหารภาครัฐทันสมัย สะดวก

12.เมืองสงบ มั่งคง ปลอดภัย

 

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts