อพท.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยง (Creative Tourism Hub In Sukhothai)

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ(Creative Tourism Hub In Sukhothai) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและขยายโอกาสสำหรับชุมชนผู้ประกอบการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Crafts and Folk Art) ให้องค์ความรู้การออกแบบ Creative Space สถาปัตยกรรมในทุกมิติ ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว (Creative Route)และลงพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๔ ชุมชน ได้แก่ ๑. ชมรมฯ ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ๒. ชมรมฯ หนองอ้อ ๓. ชมรมฯ ทุ่งหลวง และ ๔. กลุ่มท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ (บ้านจ่าก้อง)

Related posts