ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการชมผลงานการฝึกอบรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และดนตรีมังคละ ตามโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการชมผลงานการฝึกอบรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และดนตรีมังคละ ตามโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย ประจำปี 2566 และเป็นประธานกล่าวปิดโครงการดังกล่าว โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเด็กนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มสตรีในอำเภอพิชัยเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวรวมจำนวน 175 คน จากโรงเรียนพิชัย โรงเรียนบ้านป่าแต้ว โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน โรงเรียนบ้านกองโค โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ของอำเภอพิชัย ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ให้สามารถสืบสาน รักษามรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐาน และวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนสืบไป

Related posts