*ลำปาง*โครงการชาวนาตัวน้อย สืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าข้าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมอุ่นรักสร้างสุข ปลูกข้าวพันธุ์สีชมพู ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีท่าน อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานดำเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะครู วิทยากรผู้ให้ความรู้ และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้นเตรียมอนุบาล,ชั้นอนุบาล1-อนุบาล3

กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรและการสาธิตวิธีการดำนาปลูกข้าวให้แก่นักเรียน และการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการดำนาปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังและสืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าของข้าว และประโยชน์ของน้ำที่มีผลต่อพืชให้เจริญเติบโต

Related posts