ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำกำนัน- ผู้ใหญ่บ้านร่วมวางพวงมาลาเบื้อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ชึ่งมีพิธีสวดพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ประธานสงฆ์โดยพระศรีปริญัติวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พะรอารามหลวง กล่าวคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสัง)ริณายก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 จากนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทยและสารจากอธิบดีกรมการปกครอง
สำหรับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนสำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา นับเป็นระยะเวลา 131 ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาระดับฐานรากในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง

   

Related posts