เพชรบูรณ์ ประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กรอำเภอคุณธรรม

เพชรบูรณ์ ประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กรอำเภอคุณธรรม

ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 คน ร่วมกันพิจารณา ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ดังนี้ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยาราม ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวว่าผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ ชุมชนคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง ระดับส่งเสริม จำนวน 168 แห่ง ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน 47 แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 60 แห่ง
ในส่วนองค์กรคุณธรรมมีจำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง ระดับส่งเสริม จำนวน 208 แห่ง ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน 98 แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 69 แห่ง
และอำเภอคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น 11 อำเภอ ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน 5 แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน6 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 661 แห่ง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับรอง และรายงานกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

Related posts