รองผู้ว่าราชการจังหวัดออุตรดิตถ์ พาทำบุญตักบาตรตาม​โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด


วันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลา 06.30 น
ณ วัดท้องลับแล ม.10 ตำบล ฝายหลวงอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานร่วมดำเนินกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ตามโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอลับแลข้าราชการตำรวจ สภ.ลับแล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรชาวสวน พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมดำเนินกิจกรรม  โดยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ 7 รูป และรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา จากรองเจ้าคณะอำเภอลับแล เจ้าอาวาสวัดท้องลับแลพร้อมกันนึ้ยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และนักเรียนที่ได้ศึกษาธรรมในระดับนักธรรม ชั้นตรี โท เอก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ.ที่วัดท้องลับแล แห่งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่อุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณรและรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปในพื้นที่

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตกล่าวว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการดำเนินงานของภาครัฐ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หมั่นสวดมนต์ไหว้ ทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิเป็นประจำ และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

           

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts