ยโสธร “จัดกิจกรรม เพิ่ม พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ยโสธร “จัดกิจกรรม เพิ่ม พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”


ที่ป่าชุมชนบ้านนามน นามน หมู่ 16 ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน( ทสม .)โดยนายวิชัย เวฬุวนารักษ์ ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอกุดชุม กล่าวว่า ปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่าการเผาพื้นที่ป่าเพื่อหาอาหารป่ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ป่าไม้จึงลดลง ส่งผลให้ สภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เกิดสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น รวมถึง มลพิษทางอากาศ ถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับ คุณภาพชีวิต ของมนุษย์ได้อีกทั้งยังลดโลกร้อน และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดยโสธรมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. 9 อำเภอ 70 ตำบล 416 หมู่บ้านรวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,635 คนอำเภอกุดชุมมีสมาชิก ทสม.จำนวน 377 คน และเพื่อให้เครือข่าย ทสม.จังหวัดยโสธรได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเป็นพลังขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอสมอำเภอกุดชุม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดชุม ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน โดยปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 900 ต้นและได้รับการสนับสนุน ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากเครือข่ายอสม ในการดำเนินกิจกรรม เป็นรายการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม โดยการนำของนายสุริยัน ศิริดลพัฒนาการอำเภอกุดชุมพร้อมด้วยนางสาว อริษา บุตรอำคา พัฒนาก่อนประจำตำบลและเครือข่ายผู้นำ อช.อำเภอกุดชุมร่วมทำกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย//สร้างป่า สร้างชุมชน สร้างคนรักสิ่งแวดล้อม///////พลากร แก้วขวัญข้า

Related posts