เพชรบูรณ์ คลิป “Happy Birthday My Mom”คว้าชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ คลิป “Happy Birthday My Mom”คว้าชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ความรักของแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ความรักของแม่ เพื่อแสดงออกถึงพลังความจงรักภักดี น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น เสริมสายใยความผูกพัน ภายในสถาบันครอบครัว และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและ เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างความรัก ความอบอุ่น สร้างสายใยความผูกพันภายในสถาบันครอบครัว ผ่านกิจกรรมการประกวด คลิปวีดีโอ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมประกวด 13 ผลงาน (ทั้งประเภททีมและบุคคล) โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิทัศน์ นิสัยดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายมนตรี อยู่เจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการ

ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การตัดสิน แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ การอธิบายแนวคิดในการสร้างผลงาน และบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ในผลงาน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน มีความแปลกใหม่ในทุกมิติ เทคนิคการเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดเนื้อหาที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหวัง ตามแนวคิดของผู้สร้างผลงาน สื่อถึงหัวข้อและชื่อผลงาน ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึง เรื่องราวและอารมณ์ของผลงาน เทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ ลำดับภาพและเสียงที่ทำให้ผลงานมีความต่อเนื่อง ลื่นไหล ไม่สับสนตั้งแต่ต้นจนจบ เสียงประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับจังหวะของเนื้อหา ช่วยเสริมอารมณ์ และคุณภาพในการผลิตผลงานมีความคมชัดของภาพและเสียง มีความสมบูรณ์ สวยงาม มีเนื้อหาครบถ้วภนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

สำหรับผลการตัดสินการประกวด คลิปวีดีโอหัวข้อ “ความรักของแม่ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คลิป “ Happy Birthday My Mom” โรงเรียนเมตตาวิทยา( นายธนกฤต ทองเฉย นางสาวเจนจิรา กลั่นประเสริฐ นางสาวธนพร แสนอ่อน )
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คลิป” Memones I had with my mom ความทรงจำที่ฉันเคยมีแม่ ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา (นางสาวจารุกัญญ์ เพีย นางสาวพัชรพร กันหา นางสาวปิยภรณ์ แก้วอารีลักษณ์) รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คลิป” ผ้าของแม่ ”โรงเรียนเมตตาวิทยา ( นายชิณวุฒิ โสพรม นางสาวภาคิณี แก้วหมั้น นางสาวปิยธิดาพร เพชรกันหา)

รางวัลชมเชย เงินรางวัลๆละ 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คลิป “ Be Strong for one life” โรงเรียนเพชรพิทยาคม (เด็กชายอิศราวัฒน์ นันตา) / คลิป “ความรักของเด็กน้อยที่มีหัวใจดวงพิเศษ” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (เด็กหญิงปภาวรินทร์ โฑธิ์ทอง เด็กชายปุณณพัฒน์ สุขเกษม เด็กหญิงณัฐนิชา เลลล่าเบลค) / คลิป “ ความรักแม่ไม่มีวันสิ้นสุด” โรงเรียำนหล่มสักวิทยาคม (เด็กหญิงอมลวรรณ ลิ้มธนาวาณิชย์) / คลิป “ผู้หญิงธรรมดาที่เรียกว่าแม่ของฉัน” โรงเรียนบ้านเข็กน้อย (นายนพดล ศักดิ์ศิริทานตะวัน) ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts