มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น “ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น “ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา”


วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา “ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา” ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาภายใต้งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 8 โครงการ ซึ่งทุกโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายจึงได้จัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อสาธารณชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบพระบรมราโชบายสู่การดำเนินงาน
นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี โดยมีการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 15 บูท การเสวนา “ผู้นำชุมชนต้นแบบสู่การขยายผล” กิจกรรมชม ชิม แชะ แชร์ สินค้าคุณภาพจากชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Related posts