ชุมพร – เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

ชุมพร – เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร


วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร่วมด้วย นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร.ต.อ.ญ. ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการเขต 5 นายปริญญา บัวยุบล ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองชุมพร นายลิขิต กิจปกรณ์สันติ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฒนา เยาวภักดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร และผู้อำนวยการกองเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวรายงานว่ากิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.๐๐ น. เป็นการรณรงค์เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.๐๐ น. – 17.๐๐ น. ให้มากที่สุด ในส่วนของขบวนแห่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองชุมพร ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองชุมพร สำหรับการเลือกตั้งที่มีขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางเทศบาลเมืองชุมพร ได้ดำเนินการให้ทุกหน่วยมีจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ และมีแอลกอฮอล์ไว้บริการ พร้อมเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่าการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าสำคัญแทนพวกเรา เช่น ปกป้องผลประโยชน์ และดูทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นำเสนอปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กระผมมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง จะร่วมกันออกไปใช้สิทธิทุกคน เพื่อนำตัวแทนของพวกเรามาช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ ดังนั้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กระผมมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง จะร่วมกันออกไปใช้สิทธิทุกคน เพื่อนำตัวแทนของพวกเรามาช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts