ศรีสะเกษ !! นายอำเภออุทุมพรพิสัยมอบรางวัลเชิดซูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! นายอำเภออุทุมพรพิสัยมอบรางวัลเชิดซูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานมอบพิธีมอบรางวัลเชิดซูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี2566 โครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายตรีเพชร หารไชย นายสุวิทย์ สมบัติ นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้ประสานงานโครงการเขต2 นายภููรินทร์ สอนพูด ผอ. โรงเรียนกำแพง นางวรัชยา ประจำ ผอ.โรงเรีนยรอนุบาล นำแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี 2566 ของอำเภออุททุมพรพิสัย อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอห้วยทัยทันและอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 111 คน เข้ารับโล่เชิดซูเกียรติประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในทำความดีให้แก่แม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี 2566 และเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้แก่สังคมต่อไป
นายตรีเพชร หารไชย กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อ ปี พ.ศ.2556 เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนในการปกป้องเทิดทูนสถาบันซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงาน โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้มิติทางกรศึกษาศาสนาวัฒนธรรม เป็นสื่อในการทำงานเมื่อปี พ.ศ.2557 คณะทำงานได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้ากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยเลือกโรงเรียนนำร่อง 9 แห่ง ในปีพ.ศ.2558 สามารถขยายเข้าชุมชนได้อย่างรวดเร็วถึงจำนว 120 แห่ง ปัจจุบันมีสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมโครงการ 662 แห่ง ประกอบด้วย การศึกษานอกระบบ 1 อำเภอ อาชีวศึกษา 3 แห่ง การศึกษาเอกชน 5 แห่ง อบจ. 24 แห่ง สังกัด สพม. 28 แห่ง และ สพป. 561 แห่ง สำนักงานพื้นที่การศึกษาและประถมศึกษาเขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 111 แห่ง
นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่อย่างพอเพียง มีความต่างในความเหมือนจากโรงเรียนทั่วไปคือครู-บุคลากร และนักเรียน ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรมที่หน้าเสาธงทุกวัน (เพื่อนเคารพเพื่อน น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครู) มีกิจกรรมสวดมนต์ยาวทำนองสรภัญญะทุกวันสุดสัปดาห์ หรือวันที่โรงเรียนกำหนด 1 วันต่อสัปดาห์ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามที่โรงเรียนเห็นสมควร โรงเรียนนำภัตตาหารเพลไปถวายพระที่วัด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่โรงเรียน แล้วชยายผลสู่ชุมชนต่อไป
ด้านนางไข่ อนุพันธ์ แม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมประจำปี 2566 อำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ตนเองดีใจมากที่ได้รับเกียรติให้เป็นแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมประจำปี 2566 ของจังหวัดศรีสะเกษ และจะขอเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และจะอุทิศตนเพื่อสังคมแบบ “บ ว ร” ให้เป็นตัวอย่างแม่ที่ดี จึงขอฝากให้แม่ทุกคนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีงามตามแบบอย่าง “บ ว ร” ด้วย


***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ / ศรีสะเกษ

Related posts