สพร. ชวนร่วม 5 กิจกรรม สุดปัง!! สร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย On -Ground และ Online ประจำเดือนเมษายน

สพร. ชวนร่วม 5 กิจกรรม สุดปัง!! สร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย On -Ground และ Online ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ฟรี!!

.

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ On-Ground และ Online โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการ ครู บุคลากร ในกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!

 

สำหรับ 5 กิจกรรม สุดปัง!! ตลอดเดือนเมษายนหลากหลายมิติความ wow!!… ชมฟรี!! ทุกๆ สัปดาห์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามวัน/เวลา ดังนี้

#วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย.64 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เปิดตำรับ “ชา-กัญชง” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบางคูรัด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม On-Ground ชง-ชิม ฟรี!! จำนวน 30 ท่าน

 

#วันศุกร์ที่ 2 เม.ย.64 “เจ้าฟ้านักอ่าน” โดย พันโท สุธี สุขสากล นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก

 

#วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย.64 “กฎหมายจราจรเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้” โดย พันตำรวจเอก วีระศักดิ์ ทองสาริ ผู้กำกับการกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

#วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย.64 “ศาสตร์พลังตัวเลขเปลี่ยนชีวิต” โดย อาจารย์ยอดบารมี เจ้าของคอลัมนดวงชะตาพยากรณ์ นิตยาสารศาลาคนเศร้า และนิตยสารแรงศรัทธา เบอร์ดีปีเกิด DTAC

 

#วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย.64 “แต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพอย่างไรให้ปัง และสาธิตเทคนิคแต่งหน้า” โดย อาจารย์เธียรธาวิน มงคลเจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอเชียเฮลท์แคร์

 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าถึงหนังสืออย่างง่ายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ อ่าน/ฟัง/พูด/เขียน เพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดีเสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ทั้งนี้ นายประยุทธฯ มีความห่วงใยในกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ในการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสสาธารณะบ่อยๆ ป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีจุดตรวจวัดอุณภูมิผู้ที่มาใช้บริการ จุดลงทะเบียนของ เข้า – ออก มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อไว้บริการที่จุดทางเข้าและจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการตามกำหนด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการด้วยความห่วงใยต่อผู้มาใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมได้มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะชุมชุน เน้น ดูห่างๆ อย่างห่วงๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ท่านสามารรับชมกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ฯ ออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ห้ามพลาด!! **สอบถาม** โทร. 0 228 2 4412 , 08 3703 0115 , 08 1381 4120

 

 

 

 

Related posts