ศรีสะเกษ !! เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ศรีสะเกษ !! เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานช่วงเทศกาล โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงนำค่าเฉลี่ยสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 มาใช้เป็นฐานในการประเมินผลการดำเนินการและตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ จากสถิติข้อมูล 3 ฐาน ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 310 ราย คิดเป็น 21.04 คนต่อแสนประชากร และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดค่าเป้าหมาย (ไม่เกินค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) ปี 2560-2562 ดังนี้ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 21 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 19 ราย เสียชีวิตไม่เกิน 3 ราย งานสงกรานต์ในปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็ได้มีการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจจจะมีความใกล้ชิดกัน ทางรัฐบาล หรือ ศบค. กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้กำหนดแนวทางในการเล่นสงกรานต์ ให้เน้นในเรื่องการทำบุญตามประเพณี การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้มาตรการในด้านสาธารณสุข การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ในอดีตก็ไม่ควรที่จะทำ ทางรัฐบาลหรือส่วนกลางก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติมาในการเป็นขอแนะนำ ในส่วนของการเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้อยู่ในกรอบกติกาที่ส่วนกลางได้กำหนด เน้นเป็นข้อควรปฏิบัติ ก็จะมีวิธีการเล่น เช่น การทำบุญทางศาสนา การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ให้ดำเนินการโดยวิธีการที่มีความเหมาะสม เว้นแต่บางแห่งที่เคยจัดกิจกรรมเล่นน้ำที่แออัดก็ขอให้งดไป เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts