มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับอำเภอภูสิงห์ส่งมอบบ้านโครงการบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564

มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับอำเภอภูสิงห์ส่งมอบบ้านโครงการบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ที่บ้านเรือทอง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นายตุน สียัน ราษฎร บ้านเรือทอง บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีฐานะครอบครัวยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีนายบัวลอย สำรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีมอบบ้านตาม “โครงการบ้านผู้ยากไร้” ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นตำบลโคกตาล เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไป
ในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่นายตุน สียัน ราษฎร และถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษด้วย
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts