จังหวัดตราด ติวเข้มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ

จังหวัดตราด ติวเข้มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มี.ค. 64 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบรรยายการนำธรรมะปฏิบัติสู่ตำบลสร้างสุข ในการอบรมผู้สูงอายุ เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงาน วัดถุประสงค์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดยมีผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 3 ตําบล จํานวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมโรงแรมพบทะเลรีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตราดได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจังหวัดตราดได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจำปี 2564 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรมผู้สูงอายุ เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัย ในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งทางกาย ใจ และสังคม รวมทั้งการใช้ธรรมมะ นำไปสู่การขับเคลื่อนตำบลสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างปกติสุข/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts