เพชรบูรณ์ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

เพชรบูรณ์ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

 

พลตรี ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ประจำปี พ.ศ.2566 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามแผนงานโครงการ งานอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO ที่โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนและคณะครู รวม 582 คน ซึ่งทำให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มกิน อีกทั้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้ำดื่มช่วงเปิดภาคเรียนของผู้ปกครอง เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล เป็นการเตรียม คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลกับการผนึกกำลังป้องกันประเทศ

อีกทั้ง ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เป็น ค.ส.ล. ที่บ้านหนองดินดำ และได้เดินทางไปตรวจติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด และพบปะเกษตรกรต้นแบบในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดไว้ ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมดำเนินโครงการ 8 แผนงานหลัก ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนต่อไป

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts