ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับกำลังพล ครอบครัวกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับกำลังพล ครอบครัวกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.ตราด

 

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการโดยน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษ และต่อยอดพระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่จังหวัดตราด และจันทบุรี เพื่อรับฟังอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางกทารดำเนินงานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พร้อมแนวทางในการนำผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” มาจัดตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปต่อไป

นอกจากนี้แล้ว มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (EarthSafe) โดยคุณสันหจุฑา จิราธิวัฒน์ พร้อมคณะทำงาน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทย เพื่อต่อยอดเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts