จังหวัดนราธิวาสบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล มุ่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และสนับสนุนการทำประมงที่ถูกกฎหมาย

จังหวัดนราธิวาสบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล มุ่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และสนับสนุนการทำประมงที่ถูกกฎหมาย

วันนี้ (24 มี.ค. 64) จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส , ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส , สถานีตำรวจน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ จากการตรวจเรือประมงตามแผนการตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส มีการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใช้เครื่องมือประมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ได้นำเรือ ต.99 ของกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเรือประมง พบเรืออุดมสมบัติ 1 ประเภทเรืออวนลากคู่ ,เบ็ดมือ ซึ่งมีจำนวนลูกเรือทั้งหมด 9 คน เป็นสัญชาติไทย 9 คน จากการตรวจสอบไม่พบแรงงานบังคับ ไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยการลงพื้นที่ตรวจเรือประมงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้มงวดกวดขันตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 รวมทั้งเพื่อให้จังหวัดนราธิวาสปราศจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนการทำประมงที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts