“ดร.กัลยาณี” ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐด้านแรงงาน สร้างอาชีพ คุ้มครองสิทธิ์ มีหลักประกันในชีวิต

“ดร.กัลยาณี” ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐด้านแรงงาน สร้างอาชีพ คุ้มครองสิทธิ์ มีหลักประกันในชีวิต


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ อบต.ปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐของ 5 เสือแรงงาน รุ่นที่ 8/2564 โดยมีนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัด นางสุพิน ศรีเลิศ ผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางจุฑามาศ แสงสุข ผู้แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสายันต์ มากนวล ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด นำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลปรือใหญ่ และผู้นำชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ภาคเกษตรได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้แทนแรงงานจังหวัด กล่าวว่า การจัดอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 8 ซึ่งหน่วยงาน 5 เสือแรงงานได้จัดเวทีในการขับเคลื่อน นโยบายแห่งรัฐเพื่อให้กลุ่มองค์กร แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงานทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงแรงงาน ให้โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำเนินงาน 3 โอกาส คือการเริ่มต้น การพัฒนาและการคุ้มครอง ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการ การทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้ภาคเกษตรได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์4.0 และเพื่อพัฒนาการเกษตรเข้าสู่การเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่รัฐบาลจะทยอยโอนเงินล็อตแรกให้ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ ซึ่งรัฐบาล ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน www.ม33 เรารักกัน .com และผ่านเกณฑ์จนได้เข้ายืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 เพื่อขอรับสิทธิ 4,000 บาท อยากให้ผู้ที่มาอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน รับรู้ภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐ ที่แรงงานจังหวัดได้จัดเป็นรุ่นที่ 8/2564 เพราะนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานทุกระบบ อย่างเท่าเทียมกัน ต้องการให้คนมีงานทำ มีรายได้ มีทักษะฝีมือแรงงานทีได้รับมาตรฐาน ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะสูงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างหลักประกันทางสังคม คุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์แรงงานในทุกกรณี ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจในภารกิจของ 5 เสือแรงงาน ว่าสำคัญอย่างไร ภาคเกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็น Smart Farmer อย่างไร การบริโภคสินค้าภาคการเกษตรต้องมีความปลอดภัย จึงขอให้ผู้เข้าอบรมร่วมเป็นเครือข่ายของกระทรวงแรงงานในการขยายความเข้าใจให้ชุมชนได้รับประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐร่วมกัน ได้รับสิทธิการคุ้มครองและมีหลักประกันในชีวิตต่อไป
*************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts