อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 3.5 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 3.5 ล้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

วันที่ 22 มี.ค. 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ ร่วมพิธี ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,508,750 บาท ให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในอนาคตได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21
และ อบจ.ฉะเชิงเทรา ยังได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 2,501,000 บาท ให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำโครงการ Smart School 4.0 (ห้องเรียนรวมศูนย์การสอน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้พร้อมการก้าวเข้า Thailand 4.0 เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าดูเพื่อทบทวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยลดข้อจำกัดด้านโอกาสให้น้อยที่สุด รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

 

 

Related posts