จังหวัดนนทบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

จังหวัดนนทบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564


วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 อำเภอบางบัวทอง เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย และบริหารจัดการ โดยมีการจัดฐานเรียนรู้ 4 สถานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ สถานีที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม (AIC) จ.นนทบุรี สถานีที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สถานีที่ 3 การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง สถานีที่ 4 การปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง และจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีต่างๆ และเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่ายศพก.อำเภอบางบัวทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Related posts