สระแก้ว- เซลล์แมนสระแก้ว “ลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรม We Welcome To Sakaeo ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานรากและประชาชน

สระแก้ว- เซลล์แมนสระแก้ว “ลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรม We Welcome To Sakaeo ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานรากและประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงาน” ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานหอการค้า พาณิชย์จังหวัด และ ประธาน Beach Club สระแก้ว และ หัวหน้าส่วนราชการ ธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนผู้ประกอบกิจการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กิจกรรม We Welcome To Sakaeo เพื่อให้เกิดการบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน โดยแต่ละหน่วยงานจะสนับสนุน ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรม We Welcome To Sakaeo และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงนโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนอย่างแท้จริง โดยองค์กรภาคเอกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในการดำเนินการร่วมกับแต่ละหน่วยงาน ถ้าแต่ละหน่วยงานนั้นมีแผนหรือโครงการองค์กรภาคเอกชน สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนและโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้แผนงานและโครงการ ของแต่ละหน่วยงานตรงกับความต้องการของประชาชน จังหวัดสระแก้ว และ พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว มีบทบาทเป็นทีมการตลาดจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMES) เติบโตอย่างยั่งยืน.ด้านนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตรพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและจังหวัดต่างๆ มาท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้วกันสักครั้ง. นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Related posts