ปราจีนบุรี วัน อปพร.

ปราจีนบุรี วัน อปพร.

วันที่ 22 มีค.64 ที่ศูนย์ ปภ.เขต 3 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
นายวรพันธ์ สุวรรณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี (ผอ.ศูนย์​ อปพร.) จ.ปราจีนบุรี เป็นประธานจัดงาน”วัน อปพร.”ประจำปี 2564 ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยศูนย์ อปพร.กลาง กำหนดให้เป็น “วัน อปพร.”เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร.ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจและความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ปัจจุบันอปพร.ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการสนับสนุน ผลักดันนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอดทน และเสียสละช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้สังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยและสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล​ ได้แก่ร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การร่วมจัดแนวกันไฟป่า การรณรงค์เสริมสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อลดอัตราการเผาซากวัสดุการเกษตร ที่เป็นสาเหตุสำคัญของหมอกควันไฟป่า และการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น​ การจัดงาน”วันอปพร.​”ประจำปี 2564 ในวันนี้มีผู้บริหารศูนย์ อปพร.ผู้นำ​ อปพร.อปพร.5 จังหวัดได้แก่ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.นครนายก จ.สระบุรี จ.ฉะเชิงเทรา มาร่วมงาน 200 คน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การมอบนโยบายกล่าวปฏิญาณตน การจัดนิทรรศการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาปราจีนบุรี​ บริษัท​ สกุลทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี และแสดงการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสำรวม โกมุท อปพร.
ดีเด่นจากเทศบาลกรอกสมบูรณ์ กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นอปพรดีเด่นประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอปพร.ร่วม 10 ปี…

ภาพ/ข่าว ลักขณา สีนายกอง

Related posts