ศอ.บต.จัดการประชุม่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการในระดับพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ศอ.บต.จัดการประชุม่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการในระดับพื้นที่
โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

เมื่อ 22 มี.ค.64 เวลา 0930 – 1600 นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.จัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.จะนะ จว.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยการประชุมจัดขึ้น ณ.ห้องประชุมจุฑารัตน์ รร.สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ทั้งนี้มีตัวแทนหน่วยงานจังหวัดเข้าร่วมประมาณ 30 คน

นายนันทพงศ์ ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบพิจารณาการจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) เพื่อความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนา และระดมความคิดเห็นในรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนิคมฯ การที่ต้องเริ่มต้นใหม่ เนื่องจากเป็นข้อห่วงใยในหลายส่วนที่มีข้อเรียกร้องจากผลกระทบตามมา ในเรื่องความจำเป็นของโครงการฯขนาดใหญ่ของรัฐก็ต้องตั้งเป็นหลักการกลับที่เริ่มต้น และรอดูผลการศึกษาต่อไป ที่ผ่านมาบางประเด็นเป็นจุดอ่อนและมีช่องว่าง บางส่วนอาจไม่เข้าใจ แต่บางส่วนมีความชัดเจนแล้วพี่น้องมีความรู้สึกว่าบางเรื่องบางประเด็นถูกมองข้ามไปและไม่นำไปประกอบการพิจารณา อยากเห็นบรรยากาศที่ดี ไม่ต้องการเห็นบรรยากาศที่ต้องเผชิญหน้ากันและเชื่อว่าจะเกิดบรรยากาสที่ดีต่อไป

Related posts