แพร่-คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ติดตามโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ การจัดการเกษตรผสมผสานทันสมัย ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จังหวัดแพร่

แพร่-คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ติดตามโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ การจัดการเกษตรผสมผสานทันสมัย ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมประชุมและศึกษาดูงานติดตามความคืบหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานทันสมัย ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรองรับการจัดหลักสูตรการเรียนรู้คู่การทำงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวทย์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการจัดการฟาร์มเกษตร ผสมผสานทันสมัย ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวว่า การที่นำเอาชุมชนร่วมกับคณะวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมาผนวกด้วยกัน ถือเป็นการผลักดันให้เกิด โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะลดการเข้าไปบุกรุกทำลายป่า สามารถดูแลป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้นทำให้อากาศดีขึ้น ลดการเผาป่า ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้

จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานแปลงเกษตรผสมผสานต้นแบบทันสมัย 5 ฐาน สิ่งใดมีการทดลองเลี้ยงและปลูกในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษา และให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ที่มีนำไป ปฏิบัติ ได้แก่ ฐานต้นแบบนวัตกรรมการจัดการฟาร์มพืชผักสวนผสม , ฐานต้นแบบนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นถิ่น , ฐานต้นแบบนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเลี้ยงแพะ , ฐานต้นแบบนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง , ฐานต้นแบบนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาและกบพื้นถิ่น

เวลา 15.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมคณะ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีการติดตามขี้แจงแนวคิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใต้ผืนป่า หรือวิทยาลัยป่าไม้แพร่ นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับกรมป่าไม้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและเป้าหมายสู่การเป็นสถาบันต้นแบบ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านป้าไม้และการเกษตร พร้อมนำเสนอแนวทางการยกร่าง ประเด็นการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการป่าไม้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใต้ผืนป่า , ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้านนวัตกรรมการจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ประเด็นที่การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใต้ผืนป่า
จิราภรณ์ ศิริทิชากร/แพร่ 089-9509335

 

Related posts