ร้อยเอ็ด/… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร และพัดยศ ถวายแด่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ

ร้อยเอ็ด/…
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร และพัดยศ ถวายแด่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ 11 ก.พ. 2566) ที่วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวาย สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์แด่ พระเทพวชิรวิมล พระเทพวชิรรังษี พระราชวัชรวิสุทธิ์ พระพิศาลวชิราภรณ์ และพระภาวนาวัชราจารย์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป
พระเทพวชิรวิมล เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2495 อายุ 69 ปี 47 พรรษา เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต สังกัดวัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นนักพัฒนาและนักปกครองที่มองเห็นการไกล ไม่เพียงแต่จะสร้างศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหารลานเจดีย์เท่านั้น ยังส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรที่เป็นสัทธิวิหาริกของท่านอย่างทั่ว ถึง ทั้งในและต่างประเทศทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลาย(สายวิทย์ฯ) ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และพระเดชพระคุณจะสอนลูกศิษย์เสมอว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการศึกษา
พระเทพวชิรรังษี เกิดวันที่ 28 เมษายน 2498 อายุ 67 ปี 46 พรรษา เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต สังกัดวัดป่าสุทธาวาส อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เป็นพระที่มีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้าน ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด ปลูกสมุนไพร นอกจากนี้ ยังเอาใจใส่ดูแลในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ธรรมยุต จ.สกลนคร ถือเป็นร่มธรรมรูปหนึ่งของชาวสกลนคร ที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระราชวัชรวิสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2496 อายุ 69 ปี 48 พรรษา เป็นคณะสงฆ์ฝ่าย มหานิกาย สังกัดวัด ศรีนครารม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี บิดาชื่อ นายสมัย มารดาชื่อ นางผาง ภูมิลำเนา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมกวาปี จังหวัดอุดรธานี อุปสมบท 18 พฤษภาคม 2517 ณ วัดใหม่สงเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัติเมธี วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค 1-2, พธ.บ., กศ.ม. สมณศักดิ์ที่ได้รับ พระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่ พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 พระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนามที่ พระโสภณพุทธิธาดา เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตำแหน่งทางการปกครอง เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม พ.ศ. 2538 และรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2550
พระพิศาลวชิราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2497 อายุ 68 ปี 41 พรรษา เป็นคณะสงฆ์ฝ่าย มหานิกาย สังกัดวัดแจ้งอรุณ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร บิดาชื่อ นายพันธ์ มารดาชื่อ นงโสภี ภูมิลำเนา ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อุปสมบท 18 เมษายน 2524 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรสกลการ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.6 , พ.ม. สมณศักดิ์ที่ได้รับ พระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่ พระครูศรีปริยัตยาลังการ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ตำแหน่งทางการปกครอง รองเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ (อดีต) พ.ศ. 2530 เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ พ.ศ. 2545 เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พ.ศ. 2557
พระภาวนาวัชราจารย์ เกิดเมื่อที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2511 อายุ 54 ปี 25 พรรษา สังกัดวัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้จัดโครงการอบรมกัมมัฏฐาน ทำหน้าที่สอนกัมมัฏฐานและจัดพระวิทยากรในการอบรมธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษแก่ขาวต่างชาติที่เข้ามาพักปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำที่วัดป่านานาชาติ และให้คำแนะนำชีวิตบรรพชิตแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนักท่องเที่ยว นักการศาสนาต่าง ๆผู้มาแวะเยี่ยมเยือน หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน มีการอบรมและสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฟังธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจในพุทธศาสนาได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตพรหมจรรย์ เป็นเหตุให้ชาวต่างชาติจำนวนมากเกิดศรัทธาแล้วออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาในเวลาต่อมา หรือนำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตคฤหัสถ์ที่ประเทศแต่ละคน ต่อไป
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr://สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Related posts