เทศบาลท่าเสาวุ่น! สภาไม่ผ่านงบจ่ายค่าน้ำที่ซื้อจากเทศบาลเมืองฯ

เทศบาลท่าเสาวุ่น! สภาไม่ผ่านงบจ่ายค่าน้ำที่ซื้อจากเทศบาลเมืองฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 66 นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวเปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ว่า เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยประกาศให้ใช้เทศบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยแนบรายละเอียดบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565 ระบุค่าน้ำประปา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราค่าน้ำประปา คิดจำนวน 1 หน่วย เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คิดลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท นอกเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คิดลูกบาศก์เมตรละ 9 บาท ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลท่าเสา ได้รับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
นางชุติมา กล่าวว่า ตำบลท่าเสามีจำนวนประชากรในพื้นที่ประมาณเกือบ 15,000 คน กว่า 7,000 ครัวเรือน อัตราค่าน้ำประปาราคาเดิมอยู่ที่ 7 บาท อัตราราคาใหม่ 9 บาท เพิ่มขึ้นหน่วยละ 2 บาท ทางเทศบาลตำบลท่าเสา จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงการขึ้นราคาค่าน้ำประปาให้ผู้บริโภคใช้น้ำประปาได้รับทราบว่า ทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ขายน้ำประปาให้กับทางเทศบาลตำบลท่าเสาในราคาหน่วยละ 9 บาท เทศบาลตำบลท่าเสาก็ขายน้ำประปาตามราคาหน่วยที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ขายให้ในราคา 9 บาท แก่ผู้บริโภคทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาล โดยไม่ได้บวกผลกำไรเพิ่มแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นภาระกับประชาชนของเรา พร้อมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล ชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำประปาได้รับทราบ ผลการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่ติดขัดหรือท้วงติงในเรื่องอัตราการขึ้นค่าน้ำประปาครั้งนี้ ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และเทศบาลตำบลท่าเสา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา 6-7 คน เข้าร่วมจัดทำประชาคมในครั้งนี้ด้วย
เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดซื้อน้ำประปาจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในแต่ละปีกว่า 10 ล้านบาท ด้วยเหตุผลจำเป็นต้องซื้อ เนื่องจากเรามีแหล่งน้ำดิบที่หนองช้างเพียงเพียงแห่งเดียว ที่จะต้องจ่ายน้ำประปาให้กับหมู่บ้านทั้ง 9 แห่ง และมีน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ใช้น้ำประปาทุกครัวเรือน จึงจำเป็นต้องซื้อน้ำประปาจากทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มาเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสาได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
หลังเสร็จสิ้นการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำผลการประชุมดังกล่าวเสนอเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสาเข้าสู่สภา เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในเรื่องของการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา บังคับใช้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
การประชุมสภามีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานสภา เลขานุการและ สมาชิก สท. จำนวน 12 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 1-4 เมื่อเข้าสู่วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เป็นญัตติของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา เป็นการยกร่างเทศบัญญัติการกำหนดราคาค่าน้ำประปาของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในราคาใหม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบและเพื่อขอมติที่ประชุมเพื่อผ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสา ผลการประชุมสมาชิก สท.เห็นชอบให้คิดค่าน้ำประปาในราคาคงเดิมหน่วยละ 7 บาท จำนวน 7 เสียงที่ไม่ห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และเห็นชอบให้คิดค่าน้ำประปาตามที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์แจ้งมาหน่วยละ 9 บาท จำนวน 2 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ส่งผลทำให้การคิดค่าน้ำประปาราคาใหม่ตามที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เสนอต่อเทศบาลตำบลท่าเสา เพื่อคิดราคาค่าซื้อน้ำประปาในอัตราราคาใหม่ หน่วยละ 9 บาทต่อผู้บริโภคและผู้ใช้น้ำประปาเป็นอันต้องตกไปหรือไม่ผ่านสภา และต้องคิดค่าน้ำประปาในราคาหน่วยละ 7 บาทเท่าเดิม แม้นจะซื้อมาในราคา 9 บาท
เทศบาลตำบลท่าเสาจำเป็นต้องจ่ายหนี้ตามกฎหมายให้กับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หาไม่จ่ายหนี้น้ำประปาตามที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์คิดมานั้น ถือได้ว่านายกเทศมนตรีตำบลท่าเสากระทำผิดกฎหมาย ในเมื่อสภามีมติให้ผู้บริหารจ่ายในราคา 7 บาท ส่วนต่างอีก 2 บาท เทศบาลตำบลท่าเสาต้องรับภาระ นายกเทศมนตรีในฐานะผู้บริหาร ต้องปฏิบัติตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในการคิดค่าน้ำประปาหน่วยละ 9 บาท แต่สภาเทศบาลตำบลท่าเสามีมติเห็นชอบให้จ่ายแค่ 7 บาท ผู้บริหารก็ต้องถูกข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที จึงจำเป็นต้องส่งเรื่องรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสาประกอบเรื่องเทศบัญญัติเทศเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องการใช้น้ำประปาแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รับทราบ เพื่อหาทางออกหรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
นายอนุวัฒน์ ธรรมจารี อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อดีตสมาชิกเทศบาลตำบลท่าเสา 2 สมัย กล่าวว่า เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ขายให้กับเทศบาลตำบลท่าเสาในราคาหน่วยละ 9 บาท และเทศบาลตำบลท่าเสาได้ดำเนินการประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลผ่านเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธจากคนในพื้นที่และพร้อมที่จะจ่ายค่าน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลท่าเสาในอัตราราคาที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กำหนดให้กับเทศบาลตำบลท่าเสา เพิ่มจากหน่วยละ 7 บาท เป็น 9 บาท โดยยอมรับหรือรับได้กับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 บาท หรือยอมรับที่จะจ่ายค่าน้ำประปาตามความเป็นจริงที่ถูกกำหนดมาโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เหตุเพราะต้องซื้อต่อเขามา น้ำประปาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องอุปโภคบริโภคใช้ทุกวัน เทศบาลตำบลท่าเสามีหอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า มีที่อยู่อาศัยจำนวนมากเพิ่มขึ้นจากในอดีตเยอะ ด้วยความเจริญและความเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมีสูงขึ้น น้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าเสาแหล่งน้ำดิบมาจากหนองช้างเพรียงจึงไม่เพียงพอ ทำให้ต้องซื้อจากประปาจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เราก็ต้องยอมรับราคาที่ถูกปรับขึ้นจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และถูกตราเป็นกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ไม่ใช่ปฏิเสธที่จะไม่จ่ายตามราคาที่ปรับขึ้น และไม่มีเหตุผลใดที่สภาเทศบาลตำบลท่าเสาจะปฏิเสธไม่จ่ายราคาค่าน้ำประปาที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กำหนดมาในราคาส่วนต่างหน่วยละ 2 บาท โดยไม่อนุมัติให้จ่ายในราคาใหม่หน่วยละ 9 บาท แต่ให้จ่ายในราคาเดิมหน่วยละ 7 บาท
“ สิ่งที่สำคัญได้มีการประชาคมผ่านระดับหมู่บ้านและประชาคมผ่านระดับตำบลแล้ว นั้นหมายถึงว่า ประชาชนหรือผู้บริโภคยอมรับได้ ยอมจ่ายได้ ไม่ติดขัดหรือมีปัญหาโต้แย้งไม่ยอมให้มีการขึ้นราคาค่าน้ำประปา สิ่งที่สภาดำเนินการครั้งนี้มันขัดแย้งกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดังนั้น สภาเทศบาลจึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฏหมาย และอาจมีผลย้อนกลับมาสู่สภาในอนาคตได้” นายอนุวัฒน์ กล่าว

//////////////////////////

Related posts